8 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
昨昏下晡的這陣你佇佗位?
Tsa-hng ē-poo ê tsit-tsūn lí tī tó-uī ?
我會記得是佇便利商店。
Guá ē-kì-tit sī tī piān-lī siong-tiàm.
昨暗的這陣你敢有咧睏?
Tsa-àm ê tsit-tsūn lí kám ū teh khùn?
嘿,我佇咧睏。
Heh, guá tī-leh khùn.
昨日早起的這陣你咧創啥物?
Tso̍h--ji̍t tsá-khí ê tsit-tsūn lí teh tshòng siánn-mih ?
我咧泅水。
Guá teh siû-tsuí.
明仔載下晡的這陣你敢會到?
Bîn-á-tsài ē-poo ê tsit-tsūn lí kám ē kàu ?
無一定,我盡量。
Bô-it-tīng, guá tsīn-liōng.