12 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
彼陣伊哪會無講出來?
Hit-tsūn i ná ē bô kóng--tshut-lâi?
伊真驚惶。
I tsin kiann-hiânn.
彼陣伊哪會無入來?
Hit-tsūn i ná ē bô--ji̍p-lâi?
伊袂記矣。
I bē-kì--ah.
彼陣伊哪會去日本?
Hit-tsūn i ná ē khì Ji̍t-pún?
我毋知影。
Guá m̄ tsai-iánn.
彼陣我才二十歲。
Hit-tsūn guá tsiah jī-tsa̍p huè.
無可能,莫共我騙。
Bô khó-lîng, mài kā guá phiàn.
彼陣我無錢。
Hit-tsūn guá bô tsînn.
無要緊,莫插伊。
Bô-iàu-kín, mài tshap--i.
彼陣我有去揣你。
Hit-tsūn guá ū khì tshuē--lí.
無,無可能,莫共我騙。
Bô, bô khó-lîng, mài kā guá phiàn.