12 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
我這馬敢愛過去?
Guá tsit-má kám ài kuè--khì?
嗯,毋免。
M̀, M̄-bián.
我這馬敢愛出錢?
Guá tsit-má kám ài tshut tsînn?
嗯,毋免。
M̀, m̄-bián.
我明仔載敢毋免去揣你?
Guá bîn-á-tsài kám m̄-bián khì tshuē--lí?
著,你毋免過來矣。
Tio̍h, lí m̄-bián--kuè-lâi--ah.
你後日敢毋免去讀冊?
Lí āu--ji̍t kám m̄-bián khì tha̍k-tsheh?
著,我毋免去。
Tio̍h, guá m̄-bián khì.
你毋免講遐爾濟,我毋相信。
Lí m̄-bián kóng hiah-nī tsē, guá m̄ siong-sìn.
喔,按呢我無愛講矣。
Ooh, án-ne guá bô-ài kóng--ah.
你毋免會失禮。
Lí m̄-bián huē sit-lé.
嗯,失禮。
M̀, sit-lé.