10 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你敢有比我較懸?
Lí kám ū pí guá khah kuân?
無,我比你較矮一點仔。
Bô, guá pí lí khah é--tsi̍t-tiám-á.
你敢有比我較大箍?
Lí kám ū pí guá khah tuā-khoo?
有,我比你較大箍一點仔。
Ū, guá pí lí khah tuā-khoo--tsi̍t-tiám-á.
雞卵敢有比石頭較𠕇?
Ke-nn̄g kám ū pí tsio̍h-thâu khah tīng?
無可能,石頭較𠕇。
Bô khó-lîng, tsio̍h-thâu khah tīng.
你的頭毛敢有比我的較長?
Lí ê thâu-mn̂g kám ū pí guá ê khah tn̂g?
嗯,你哪會知影?
M̀, lí ná ē tsai-iánn?
後日一定比今仔日較熱。
Āu--ji̍t it-tīng pí kin-á-ji̍t khah jua̍h.
伊一定比你先到。
I it-tīng pí lí sing kàu.