13 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你的衫為啥物遐爾清氣?
Lí ê sann uī-siánn-mih hiah-nī tshing-khì?
阿母洗的。
A-bú sé--ê.
你的帽仔為啥物遐爾垃圾?
Lí ê bō-á uī-siánn-mih hiah-nī lah-sap?
我袂記得洗。
Guá bē-kì-tit sé.
你的冊揹仔為啥物遐爾重?
Lí ê tsheh phāinn-á uī-siánn-mih hiah-nī tāng?
我猶未整理。
Guá iáu-buē tsíng-lí.
你的屜仔為啥物遐爾亂?
Lí ê thuah-á uī-siánn-mih hiah-nī luān?
我猶未摒掃。
Guá iáu-buē piànn-sàu.
你的冊為啥物遐爾濟?
Lí ê tsheh uī-siánn-mih hiah-nī tsē?
我佮意讀冊。
Guá kah-ì tha̍k-tsheh.
你的喙為啥物遐爾臭?
Lí ê tshuì uī-siánn-mih hiah-nī tshàu?
我猶未洗喙。
Guá iáu-buē sé-tshuì.
你的花為啥物遐爾芳?請你講看覓。
Lí ê hue uī-siánn-mih hiah-nī phang? Tshiánn lí kóng khuànn-māi.