11 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
遮的冊送予你。
Tsia-ê tsheh sàng hōo lí.
敢有影?
Kám ū-iánn?
遮的菜送予你。
Tsia-ê tshài sàng hōo lí.
遮的葡萄送予你。
Tsia-ê phû-tô sàng hōo lí.
送檨仔予我。
In sàng suāinn-á hōo guá.
為啥物?
Uī-siánn-mih?
送花予阿母,敢會使?
In sàng hue hōo a-bú, kám ē-sái?
好矣!會使。
Hó--ah! Ē-sái.
送錢予阿爸,敢會使?
In sàng tsînn hōo a-pah, kám ē-sái?
毋好,袂使。
M̄-hó, bē-sái.
遮的肉送予老師,敢會使?請你講看覓。
Tsia-ê bah sàng hōo lāu-su, kám ē-sái? Tshiánn lí kóng khuànn-māi.