11 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
遮的人欲去佗位?
Tsia-ê lâng beh khì tó-uī?
我毋知,可能是佮意去踅街。
Guá m̄-tsai, khó-lîng sī kah-ì khì se̍h-ke.
遮的車欲去佗位?
Tsia-ê tshia beh khì tó-uī?
我毋知,可能是欲去花蓮。
Guá m̄-tsai, khó-lîng sī beh khì Hua-liân.
遮的狗仔欲去佗位?
Tsia-ê káu-á beh khì tó-uī?
我毋知,可能是欲去啉水。
Guá m̄-tsai, khó-lîng sī beh khì lim tsuí.
豬仔欲去佗位?
Ti-á in beh khì tó-uī?
我毋知影,你敢知?
Guá m̄ tsai-iánn, lí kám tsai?
猴山仔欲去佗位?
Kâu-san--á in beh khì tó-uī?
虎欲去佗位?
Hóo in beh khì tó-uī?
牛欲去佗位?請你講看覓。
Gû in beh khì tó-uī? Tshiánn lí kóng khuànn-māi.