8 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
昨昏敢是你佮我做伙去揣老師的?
Tsa-hng kám-sī lí kah guá tsò-hué khì tshuē lāu-su--ê?
敢有?我袂記得矣。
Kám ū? Guá bē-kì--tit--ah.
昨昏早起敢是恁佮阮做伙耍的?
Tsa-hng tsá-khí kám-sī lín kah guán tsò-hué sńg--ê?
昨昏下晡敢是佮恁做伙泅水的?
Tsa-hng ē-poo kám-sī in kah lín tsò-hué siû-tsuí--ê?
毋是。昨昏阮無去泅水。
M̄-sī. Tsa-hng guán bô khì siû-tsuí.
昨暗敢是伊佮你做伙走相逐?
Tsa-àm kám-sī i kah lí tsò-hué tsáu-sio-jiok?
毋是,是 阮小妹。
M̄-sī, sī guán sió-muē.
昨昏敢是恁佮做伙讀冊的?請你講看覓!
Tsa-hng kám-sī lín kah in tsò-hué tha̍k-tsheh--ê? Tshiánn lí kóng khuànn-māi!