8 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
今仔日是你抑是我去揣老師?
Kin-á-ji̍t sī lí ia̍h-sī guá khì tshuē lāu-su ?
你去好矣,我欲轉去矣。
Lí khì hó--ah, guá beh tńg--khì--ah.
今仔日暗時是恁抑是阮先睏?
Kin-á-ji̍t àm-sî sī lín ia̍h-sī guán sing khùn?
阮先睏好矣。
Guán sing khùn hó--ah.
今仔日早起是抑是恁無欲泅水?
Kin-á-ji̍t tsá-khí sī in ia̍h-sī lín bô beh siû-tsuí?
是無欲泅。
Sī in bô beh siû.
今仔日下晡是伊抑是你無欲走相逐?
Kin-á-ji̍t ē-poo sī i ia̍h-sī lí bô beh tsáu-sio-jiok?
是伊無欲走相逐。
Sī i bô beh tsáu-sio-jiok.