10 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
明仔載萬一伊無來,欲按怎?
Bîn-á-tsài bān-it i bô lâi, beh án-tsuánn?
我就無欲等矣。
Guá tō bô beh tán--ah.
明仔載早起萬一小弟無來,欲按怎?
Bîn-á-tsài tsá-khí bān-it sió-tī bô lâi, beh án-tsuánn?
我會一直等落去。
Guá ē it-ti̍t tán--lo̍h-khì.
明仔載下晡若是落大雨,欲按怎?
Bîn-á-tsài ē-poo nā-sī lo̍h tuā-hōo, beh án-tsuánn?
無要緊,莫插伊。
Bô-iàu-kín, mài tshap--i.
明仔暗若是落大雨,欲按怎?
Bîn-á-àm nā-sī lo̍h tuā-hōo, beh án-tsuánn?
我會敲電話予阮阿母。
Guá ē khà-tiān-uē hōo guán a-bú.
明仔載萬一你跋倒,欲按怎?
Bîn-á-tsài bān-it lí pua̍h-tó, beh án-tsuánn?
我會家己徛起來。
Guá ē ka-kī khiā--khí-lâi.