12 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你臆看覓,這馬差不多幾點?
Lí ioh khuànn-māi, tsit-má tsha-put-to kuí tiám?
嗯,可能是下晡三點半。
M̀, khó-lîng sī ē-poo sann-tiám-puànn.
你臆看覓,這馬的溫度是幾度?
Lí ioh khuànn-māi, tsit-má ê un-tōo sī kuí tōo?
嗯,可能是三十三度。
M̀, khó-lîng sī sann-tsa̍p-sann tōo.
你臆看覓,這馬我有偌濟錢?
Lí ioh khuànn-māi, tsit-má guá ū guā-tsē tsînn?
嗯,可能有十萬。
M̀, khó-lîng ū tsa̍p bān.
你臆看覓,這馬到佗位矣?
Lí ioh khuànn-māi, in tsit-má kàu tó-uī--ah?
嗯,可能到基隆矣。
M̀, khó-lîng kàu Ke-lâng--ah.
你臆看覓,這馬敢起床矣?
Lí ioh khuànn-māi, in tsit-má kám khí-tshn̂g--ah?
嗯,可能起來矣。
M̀, khó-lîng khí-lâi--ah.
你臆看覓,伊這馬已經食幾粒蘋果矣?
Lí ioh khuànn-māi, i tsit-má í-king tsia̍h kuí lia̍p phōng-kó--ah?
嗯,可能八粒。
M̀, khó-lîng peh lia̍p.