11 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你後日欲去佗位?
Lí āu--ji̍t beh khì tó-uī ?
嗯,我欲去臺北,後日暗就轉來。
M̀, guá beh khì Tâi-pak, āu--ji̍t àm tō tńg--lâi.
後日你敢有欲來揣我?
Āu--ji̍t lí kám ū beh lâi tshuē--guá ?
嗯,好矣,幾點較方便?
M̀, hó--ah, kuí tiám khah hong-piān ?
後日我請你食飯,敢會使?
Āu--ji̍t guá tshiánn lí tsia̍h-pn̄g, kám ē-sái?
嗯,會使。
M̀, ē-sái.
後日一定袂落雨的。
Āu--ji̍t it-tīng bē lo̍h-hōo--ê.
欸,你哪會知?
Eh, lí ná ē tsai?
後日一定是好天。
Āu--ji̍t it-tīng sī hó-thinn.
嗯,我相信。
M̀, guá siong-sìn.
後日一定袂地動。
Āu--ji̍t it-tīng bē tē-tāng.