8 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
是你抑是我去揣老師?
Sī lí ia̍h-sī guá khì tshuē lāu-su?
你去好矣,我欲轉去矣。
Lí khì hó--ah, guá beh tńg--khì--ah.
是恁抑是阮先睏?
Sī lín ia̍h-sī guán sing khùn?
阮先睏好矣。
Guán sing khùn hó--ah.
是抑是恁無欲泅水?
Sī in ia̍h-sī lín bô beh siû-tsuí?
是無欲泅。
Sī in bô beh siû.
是伊抑是你無欲走相逐?
Sī i ia̍h-sī lí bô beh tsáu-sio-jiok?
是伊無欲走相逐。
Sī i bô beh tsáu-sio-jiok.