10 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
伊若是無來,欲按怎?
I nā-sī bô lâi, beh án-tsuánn?
我就無欲等矣。。
Guá tō bô beh tán--ah.
小弟若是無來,欲按怎?
Sió-tī nā-sī bô lâi, beh án-tsuánn?
我會一直等落去。
Guá ē it-ti̍t tán--lo̍h-khì.
若是落大雨,欲按怎?
Nā-sī lo̍h tuā-hōo, beh án-tsuánn?
無要緊,莫插伊。
Bô-iàu-kín, mài tshap--i.
我會敲電話予阮阿母。
Guá ē khà-tiān-uē hōo guán a-bú.
你若是跋倒,欲按怎?
Lí nā-sī pua̍h-tó, beh án-tsuánn?
我會家己徛起來。
Guá ē ka-kī khiā--khí-lâi.
你若是喙焦,欲按怎?請你講看覓。
Lí nā-sī tshuì-ta, beh án-tsuánn? Tshiánn lí kóng khuànn-māi.