13 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你臆看覓,這袋柑仔有幾斤重?
Lí ioh khuànn-māi, tsit tē kam-á ū kuí kin tāng?
嗯,可能有三斤。
M̀, khó-lîng ū sann kin.
你臆看覓,這跤箱仔內底有幾粒雞卵?
Lí ioh khuànn-māi, tsit kha siunn-á lāi-té ū kuí lia̍p ke-nn̄g?
嗯,可能有十八粒。
M̀, khó-lîng ū tsa̍p-peh lia̍p.
你臆看覓,這塊桌仔頂有幾枝鉛筆?
Lí ioh khuànn-māi, tsit tè toh-á-tíng ū kuí ki iân-pit?
嗯,可能有十二枝。
M̀, khó-lîng ū tsa̍p-jī ki.
你臆看覓,幾點會到?
Lí ioh khuànn-māi, in kuí tiám ē kàu?
嗯,可能四點會到。
M̀, khó-lîng sì tiám ē kàu.
你臆看覓,伊買幾粒菝仔?
Lí ioh khuànn-māi, i bé kuí lia̍p pua̍t-á?
嗯,可能八粒。
M̀, khó-lîng peh lia̍p.
你臆看覓,伊賣幾粒蘋果?
Lí ioh khuànn-māi, i bē kuí lia̍p phōng-kó?
嗯,可能二十三粒。
M̀, khó-lîng jī-tsa̍p-sann lia̍p.
你臆看覓,伊食幾碗飯?請你講看覓。
Lí ioh khuànn-māi, i tsia̍h kuí uánn pn̄g? Tshiánn lí kóng khuànn-māi.