12 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
佳哉有你共我鬥相共,若無我就費氣矣。
Ka-tsài ū lí kā guá tàu-sann-kāng, nā-bô guá tō huì-khì--ah.
嗯,免客氣,後擺愛較細膩一點仔。
M̀, bián kheh-khì, āu-pái ài khah sè-jī--tsi̍t-tiám-á.
佳哉有你來載我,若無我就毋敢出門矣。
Ka-tsài ū lí lâi tsài--guá, nā-bô guá tō m̄-kánn tshut-mn̂g--ah.
嗯,免驚,我會盡量共你鬥相共。
M̀, bián-kiann, guá ē tsīn-liōng kā lí tàu-sann-kāng.
你欲食就緊食,若無我就欲收盤仔矣。
Lí beh tsia̍h tō kín tsia̍h, nā-bô guá tō beh siu puânn-á--ah.
嗯,予你收,我無欲食矣。
M̀, Hōo-lí siu, guá bô beh tsia̍h--ah.
你若欲去就緊出門,若無火車就欲走矣。
Lí nā beh khì tō kín tshut-mn̂g, nā-bô hué-tshia tō beh tsáu--ah.
嗯,無要緊,我等後一幫。
M̀, bô iàu-kín, guá tán āu tsi̍t pang.
落雨矣愛攑雨傘,若無會沃澹去。
Lo̍h-hōo--ah ài gia̍h hōo-suànn, nā-bô ē ak-tâm--khì.
嗯,著矣,猶閣有可能會感冒。
M̀, tio̍h--ah, iáu-koh ū khó-lîng ē kám-mōo.
地動的時莫亂走,若無會著傷。
Tē-tāng ê sî mài luān tsáu, nā-bô ē tio̍h-siong.
嗯,我知影。
M̀, guá tsai-iánn.