Level 2
Level 1

Palabras básicas


83 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
men
nín
ma
ne
hěn
jiào
什么
shén me
名字
míng zi
xìng
汉语/中文
hàn yǔ/zhōng wén
英国
yīng guó
法国
fǎ guó
德国
dé guó
意大利
yì dà lì
俄罗斯
é luó sī
日本
rì běn
西班牙
xī bān yá
加泰罗尼亚
jiā tài luó ní yà
墨西哥
mò xī gē
美国
měi guó
韩国
hán guó
zhǒng
语言
yǔ yán
huì
shuō
哪儿/哪里
nǎr/nǎli
zhè
这儿/这里
zhèr/zhèli
那儿/那里
nàr/nàli
de
朋友
péng you
nán
高兴
gāo xìng
认识
rèn shi
早上好
zǎo shang hǎo
晚安
wǎn'ān
再见
zài jiàn
明天
míng tiān
周末
zhōu mò
快乐
kuài lè
máng
怎么样
zěn me yàng
身体
shēn tǐ
还可以
hái kě yǐ
不错
bú cùo
谢谢
xiè xie
马马虎虎
mǎ ma hū hu
guì
一点儿
yī diǎnr
请问
qǐng wèn
一会儿见
yī huìr jiàn
你吃过了吗?
nǐ chī guò le ma?
拜拜
bái bái
很高兴认识你
hěn gāo xìng rèn shi nǐ
做/作/干
zuò/zuò/gàn
shū
留学
liú xué
zài
地方
dìfang
dōu
yǒu
xiě
jiāo
教室
jiaò shì
官方
guān fāng
但是
dàn shì
现在
xiàn zài
gěi
shǔ
已经...了
yǐ jīng...le
还没有
hái méi yǒu
或者
huò zhě
还是
hái shì