Level 3 Level 5
Level 4

Compras, objetos y clasificadores


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xiǎng
yào
mǎi
一共
yī gòng
qián
yuán
kuài
jiǎo
máo
fēn
漂亮
piào liang
běn
tái
zhī
zhāng
liàng
kuài
xiē
bēi
píng
tīng
guàn
shuāng
tiáo
jiàn
jié
bāo
词典
cí diǎn
杂志
zá zhì
小说
xiǎo shuō
画报
huà bào
本子
běn zi
报纸
bào zhǐ
chuáng
桌子
zhuō zi
地图
dì tú
椅子
yǐ zi
剪刀
jiǎn dāo
尺子
chǐ zi
书架
shū jià
铅笔
qiān bǐ
钢笔
gāng bǐ
圆珠笔
yuán zhū bǐ
电脑
diàn nǎo
电视机
diàn shì jī
像皮
xiàng pí
汽车
qì chē
自行车
zì xíng chē
牛奶
niú nǎi
可乐
kě lè
咖啡
kā fēi
啤酒
pí jiǔ
橙汁
chéng zhī
矿泉水
kuàng quán shuǐ
酸奶
suān nǎi
香烟
xiāng yān
打火机
dǎ huǒ jī
火柴
huǒ chái
裤子
kù zi
汗衫
hàn shān
毛衣
máo yī
鞋子
xié zi
手表
shǒu biǎo
饼干
bǐng gān
冰淇淋
bīng qí lín
汉堡包
hàn bǎo bāo