Level 5 Level 7
Level 6

Vocabulario extra


113 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
巴塞罗那
bāsàiluónà
不客气
búkèqi
cài
出租车
chūzūchē
打电话
dǎ diànhuà
电影
diànyǐng
对不起
duìbuqǐ
飞机
fēijī
分钟
fēnzhōng
chuī
单身
dānshēn
分居
fēnjū
离婚
líhūn
喜欢
xǐhuan
音乐
yīnyuè
休息
xiūxi
同屋
tóngwū
同事
tóngshì
可爱
kě'ài
动物园
dòng wù yuán
zuì
水果
shuǐguǒ
苹果
píngguǒ
néng
时候
shíhou
开始
kāishǐ
kùn
睡觉
shuìjiào
说话
shuōhuà
wéi
下雨
xiàyǔ
下雪
xiàxuě
zuò
火车
huǒchē
昨天
zuótiān
lái
后面
hòumian
前面
qiánmian
huí
kāi
jiàn
lěng
天气
tiānqì
没关系
méiguānxi
米饭
mǐfàn
加泰兰语
jiātàilányǔ
练习
liànxí
问题
wèntí
dāng
人民币
rénmínbì
欧元
ōuyuán
huàn
没问题
méiwèntí
不知道
bùzhīdào
听不懂
tīngbùdǒng
再说一遍
zài shuō yí biàn
说慢一点
shuō màn yì diǎn
清楚
qīngchu
去世
qùshì
zhù
北京
běijīng
chá
衣服
yīfu
中午
zhōngwǔ
作业
zuòyè
一般
yìbān
从...到...
cóng...dào...
bàn
数学题
shùxuétí
历史片
lìshǐpiān
新来的学生
xīn lái de xuésheng
法律系
fǎlǜxì
ròu
yáng
shǔ
兔子
tùzi
lóng
shé
hóu
zhū
yǎng
泰国
tàiguó
加拿大
jiānádà
马德里
mǎdélǐ
上海
shànghǎi
台湾
táiwān
香港
xiānggǎng
巴黎
bālí
阿拉伯
ālābó
哥伦比亚
gēlúnbǐyà
一阵子
yī zhèn zi
去年
qùnián
前天
qiántiān
后天
hòutiān
蜂蜜
fēngmì
一直
yì zhí
每天
měitiān
wèi
伟大
wěidà
大象
dàxiàng
kǎo
你是哪年出生的?
nǐ shì nǎ nián chū shēng de?
你排行第几?
nǐ páiháng dì jǐ?
老大,老二,老三...老幺
lǎodà,lǎoèr,lǎosān...lǎoyāo