12 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
好得有你摎崖滕手,係無崖就麻煩咧。
hoˊ ded rhiuˋ ngi lauˋ ngai tenˇ shiuˊ ,heˇ mo ngai ciu+ ma fan leˋ 。
嗯,毋使細義,下二擺細義兜仔。
nˋ ,m siiˊ seˇ ngi+ ,ha+ ngi+ baiˊ seˇ ngi+ deuˋ er 。
好得有你來載崖,係無崖毋敢出門。
hoˊ ded rhiuˋ ngi loi zaiˇ ngai ,heˇ mo ngai m gamˊ chud mun 。
嗯,毋使驚,崖會盡力 摎你滕手。
nˋ ,m siiˊ giangˋ ,ngai voi+ cin+ lidˋ lauˋ ngi tenˇ shiuˊ 。
愛食你就遽遽食,係無崖就愛收盤仔咧。
oiˇ shidˋ ngi ciu+ giag giag shidˋ ,heˇ mo ngai ciu+ oiˇ shiuˋ pan er leˋ 。
嗯,你收啊,崖無愛食咧。
nˋ ,ngi shiuˋ a+ ,ngai mo oiˇ shidˋ leˋ 。
你愛去就遽遽出門,係無火車就愛走囉。
ngi oiˇ hiˇ ciu+ giag giag chud mun ,heˇ mo foˊ chaˋ ciu+ oiˇ zeuˊ loˊ。
嗯,無相干,崖等下一枋。
nˋ ,mo siongˋ gonˋ ,ngai denˊ haˋ rhid biongˋ 。
落水了愛擎遮仔,係無會涿溼。
logˋ shuiˊ liauˊ oiˇ kia zhaˋ er ,heˇ mo voi+ dug shib 。
嗯,著啊,還可能會冷著。
nˋ ,doˊ a+ ,han koˊ nen voi+ langˋ doˊ 。
地動个時節毋好亂走,係無會著傷。
ti+ tungˋ gaiˇ shi zied m hauˇ lon+ zeuˊ ,heˇ mo voi+ chogˋ shongˋ 。
嗯,崖知。
nˋ ,ngai diˋ 。