18 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
一粒雞卵會當分做佗幾个部份?
Tsi̍t lia̍p ke-nn̄g ē-tàng pun-tsò tó kuí ê pōo-hūn?
有卵殼、卵膜、卵清、卵仁。
Ū nn̄g khak, nn̄g mo̍oh, nn̄g-tshing, nn̄g-jîn.
你敢知影這是啥物?
Lí kám tsai-iánn tse sī siánn-mih?
我知影,這是卵清。
Guá tsai-iánn, tse sī nn̄g-tshing.
你敢知影這是啥物?
Lí kám tsai-iánn tse sī siánn-mih?
我知影,這是卵仁。
Guá tsai-iánn, tse sī nn̄g-jîn.
我知影,這是卵殼。
Guá tsai-iánn, tse sī nn̄g khak.
你佮意食啥物?
Lí kah-ì tsia̍h siánn-mih?
我佮意食卵清。
Guá kah-ì tsia̍h nn̄g-tshing.
啊你佮意食啥物?
Ah lí kah-ì tsia̍h siánn-mih?
我佮意食卵仁。
Guá kah-ì tsia̍h nn̄g-jîn.
卵殼敢會當食?
Nn̄g khak kám ē-tàng tsia̍h?
袂當食。
Bē-tàng tsia̍h.
卵清敢會當食?
Nn̄g-tshing kám ē-tàng tsia̍h?
會當食,我佮意食。
Ē-tàng tsia̍h, guá kah-ì tsia̍h.
卵仁敢會當食?
Nn̄g-jîn kám ē-tàng tsia̍h?
會當食,我嘛佮意食。
Ē-tàng tsia̍h, guá mā kah-ì tsia̍h.
啥物物件會當食?請你講看覓。
Siánn-mih mi̍h-kiānn ē-tàng tsia̍h? Tshiánn lí kóng khuànn-māi.