17 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你敢知影卵會當摻啥物做伙炒?
A-huâ, lí kám tsai-iánn nn̄g ē-tàng tsham siánn-mih tsò-hué tshá?
我知影,會當摻 thoo-má-tooh 做伙炒,變做 thoo-má-tooh 卵。
Guá tsai-iánn, ē-tàng tsham thoo-má-tooh tsò-hué tshá, piàn-tsò thoo-má-tooh nn̄g.
你敢知影卵會當摻啥物做伙煎?
A-huâ, lí kám tsai-iánn nn̄g ē-tàng tsham siánn-mih tsò-hué tsian?
我知影,會當摻豆油做伙煎,變做煎卵。
Guá tsai-iánn, ē-tàng tsham tāu-iû tsò-hué tsian, piàn-tsò tsian nn̄g.
豆油
Tāu-iû
豆油煎卵
Tāu-iû tsian nn̄g
你敢知影卵會當摻啥物物件?
A huâ, lí kám tsai-iánn nn̄g ē-tàng tsham siánn-mih mi̍h-kiānn?
我知影,會當摻九層塔,變做九層塔炒卵。
Guá tsai-iánn, ē-tàng tsham káu-tsàn-thah, piàn-tsò káu-tsàn-thah tshá nn̄g.
九層塔
Káu-tsàn-thah, káu-tsàn-thah, káu-tsàn-thah.
九層塔炒卵
Káu-tsàn-thah tshá nn̄g, káu-tsàn-thah tshá nn̄g, káu-tsàn-thah tshá nn̄g.
你敢知影卵會當摻啥物物件?
A-huâ, lí kám tsai-iánn nn̄g ē-tàng tsham siánn-mih mi̍h-kiānn?
我知影,會當摻豆腐、魚仔肉、蚶仔,變做海產炊卵。
Guá tsai-iánn, ē-tàng tsham tāu-hū, hî-á bah, ham-á, piàn-tsò hái-sán tshue nn̄g.
豆腐
tāu-hū
魚仔肉
Hî-á bah
蚶仔
Ham-á
海產炊卵
Hái-sán tshue nn̄g
卵會當摻啥物做伙煎?請你講看覓。
Nn̄g ē-tàng tsham siánn-mih tsò-hué tsian? Tshiánn lí kóng khuànn-māi.