6 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你起床了後會創啥物?
Lí "khí-tshn̂g"liáu-āu ē tshòng siánn-mih?
我會緊去洗喙。
Guá ē kín khì sé-tshuì.
我會緊去洗面。
Guá ē kín khì sé-bīn.
我會緊去換衫仔褲。
Guá ē kín khì uānn sann-á-khòo.
我會緊去食早頓。
Guá ē kín khì tsia̍h tsá-tǹg.
我會緊去學校。
Guá ē kín khì ha̍k-hāu.