7 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
你今仔日早頓食啥物?
Lí kin-á-ji̍t tsá-tǹg tsia̍h siánn-mih?
我食菜頭粿。
Guá tsia̍h tshài-thâu-kué.
我食煎卵佮糜。
Guá tsia̍h tsian nn̄g kah muê.
我食麭佮醬瓜仔。
Guá tsia̍h 麭kah tsiùnn-kue-á.
我啉牛奶、食美國割包。
Guá lim gû-ling, tsia̍h bí-kok kuah-pau.
我食饅頭、食包仔。
Guá tsia̍h bán-thô, tsia̍h pau-á.
我食麵、食青菜。
Guá tsia̍h mī, tsia̍h tshenn-tshài.