7 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
這你會按怎算?
Tsit lí ē án-tsuánn sǹg?
一雙箸、兩雙箸、三雙箸,一把箸。
Tsi̍t siang tī, nn̄g siang tī, sann siang tī, tsi̍t pé tī.
一塊碗、兩塊碗、三塊碗,一疊碗。
Tsi̍t tè uánn, nn̄g tè uánn, sann tè uánn, tsi̍t tha̍h uánn.
一枝湯匙仔、兩枝湯匙仔、三枝湯匙仔。
Tsi̍t ki thng-sî-á, nn̄g ki thng-sî-á, sann ki thng-sî-á.
一塊盤仔、兩塊盤仔、三塊盤仔。
Tsi̍t tè puânn-á, nn̄g tè puânn-á, sann tè puânn-á.
一塊杯仔、兩塊杯仔、三塊杯仔。
Tsi̍t tè pue-á, nn̄g tè pue-á, sann tè pue-á.
一跤鍋仔、兩跤鍋仔、三跤鍋仔。
Tsi̍t kha ue-á, nn̄g kha ue-á, sann kha ue-á.