13 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
啥物果子生做長長?
Siánn-mih kué-tsí senn-tsò tn̂g-tn̂g?
有的葡萄長長。
Ū-ê phû-tô tn̂g-tn̂g.
閣有啥物果子生做長長?
Koh ū siánn-mih kué-tsí senn-tsò tn̂g-tn̂g?
有的弓蕉長長。
Ū-ê king-tsio tn̂g-tn̂g.
甘蔗是長長的。
Kam-tsià sī tn̂g-tn̂g--ê.
啥物果子生做圓圓?
Siánn-mih kué-tsí senn-tsò înn-înn?
有的西瓜是圓圓的。
Ū-ê si-kue sī înn-înn--ê.
閣有啥物果子生做圓圓?
Koh ū siánn-mih kué-tsí senn-tsò înn-înn?
有的柑仔是圓圓的。
Ū-ê kam-á sī înn-înn--ê.
有啥物果子生做鴨卵形?
ū siánn-mih kué-tsí senn-tsò ah-nn̄g-hîng?
有的檨仔是鴨卵形的。鴨卵形的檨仔。
Ū-ê suāinn-á sī ah-nn̄g hîng--ê.
閣有啥物果子生做鴨卵形?
Koh ū siánn-mih kué-tsí senn-tsò ah-nn̄g-hîng?
有的枇杷是鴨卵形的。鴨卵形的枇杷。
Ū-ê pî-pê sī ah-nn̄g hîng--ê.