12 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
阿華,你按怎食檨仔?
A-huâ, lí án-tsuánn tsia̍h suāinn-á?
我先擘皮。
Guá sing peh phuê.
閣來咧?
Koh lâi--leh?
用刀仔切開。
Iōng to-á tshiat--khui.
有夠厲害的呢!
Ū-kàu lī-hāi--ê--neh!
阿華,你按怎食弓蕉?
A-huâ, lí án-tsuánn tsia̍h king-tsio?
用喙食矣!
Iōng tshuì tsia̍h--ah!
阿華,你按怎食柑仔?
A-huâ, lí án-tsuánn tsia̍h kam-á?
擘一瓣一瓣來食矣!
Peh tsi̍t bān tsi̍t bān lâi tsia̍h--ah!
阿華,你按怎食龍眼?
A-huâ, lí án-tsuánn tsia̍h lîng-gíng?
我先擘殼。
Guá sing peh khak.
一粒一粒食矣!
Tsi̍t-lia̍p tsi̍t-lia̍p tsia̍h--ah!