1
Multimedia
PART I : Lesson 1: Giới thiệu về collocations
2
Ready to learn
Lesson 2: Một số cụm từ cố định (collocations) thô
3
Multimedia
Lesson 3: Giới thiệu về Idioms
4
Ready to learn
Lesson 4: Thành ngữ có chứa màu sắc
5
Ready to learn
Lesson 5: Thành ngữ có chứa các danh từ bộ phận
6
Ready to learn
Lesson 6: Các thành ngữ có chứa các con vật
7
Ready to learn
Lesson 7: Thành ngữ về cuộc sống
8
Ready to learn
Lesson 8: Thành ngữ là các cụm danh từ
9
Ready to learn
Lesson 9: Thành ngữ là các cụm động từ
10
Ready to learn
Lesson 10: Thành ngữ là cụm tính từ/ trạng từ
11
Multimedia
Part II: Lesson 11: các topic Collocations và Idio
12
Ready to learn
Lesson 12: Family
13
Ready to learn
Lesson 13: Family Life
14
Ready to learn
Lesson 14: Relationship
15
Ready to learn
Lesson 15: Friendship
16
Ready to learn
Lesson 16: Appearance
17
Ready to learn
Lesson 17: Character and behaviour
18
Ready to learn
Lesson 18: Feelings and emotions
19
Ready to learn
Lesson 19: Health and illness
20
Ready to learn
Lesson 20: Movies and books
21
Ready to learn
Lesson 21: Music
22
Ready to learn
Lesson 22: Sports
23
Ready to learn
Lesson 23: Inventions
24
Ready to learn
Lesson 24: Education
25
Ready to learn
Lesson 25: Work and Business
26
Ready to learn
Lesson 26: Finance
27
Ready to learn
Lesson 27: Travel
28
Ready to learn
Lesson 28: Weather
29
Ready to learn
Lesson 29: Life and city
30
Ready to learn
Lesson 30: Crime and law
31
Ready to learn
Lesson 31: Global Problems
32
Ready to learn
Lesson 32: Time
33
Ready to learn
Lesson 33: Quantities
34
Ready to learn
Lesson 34:
35
Ready to learn
Lesson 35: Success and Failure
36
Ready to learn
Lesson 36: Cause and effect
37
Ready to learn
Lesson 37: Agreeing and disagreeing
38
Ready to learn
Lesson 38: Everyday verbs
39
Multimedia
550 câu trắc nghiệm tổng hợp thực hành
40
Multimedia
The end!