Level 12 Level 14
Level 13

Lesson 13: Family Life


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
join hands
chung tay
give a hand with
giúp
take charge of
chịu trách nhiệm
be in a hurry
vội vã
be in one's attempt to do st
cố gắng làm gì
win a place
giành được vị trí
lay the table
dọn bàn
divide/split house chores
phân công việc nhà
heavt lifting
việc nặng nhọc
shop for groceries
mua thực phẩm
handle the chores
quán xuyển việc nhà
household finances
tài chính gia đình
homemaker
người nội trợ
breadwinner
trụ cột gia đình
set a good example for
tạo gương tốt cho
take turns in doing st
thay phiên nhau làm gì
east or west, home is best
không đâu tốt bằng nhà
make haste
vội vã, mau lẹ
be in dept
mang công, mắc nợ
in a huff
trong cơn giận, đang cáu, đang bực tức
in a flutter
bối rối
make sacrifice for sb
hy sinh vì ai
be kind of sb
lòng tốt của ai
houseman
bác sĩ thực tập nội trú
household finances
tài chính gia đình
heavy lifting
việc nặng nhọc