Level 19 Level 21
Level 20

Lesson 20: Movies and books


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be engrossed in
/ɪnˈɡroʊst/ mải mê
be a big reader
người đọc nhiều sách
a box office hit
một bộ phim chiến thắng tại phòng vé (thu về nhiều lợi nhuận)
be heavy-going
đọc thấy khó hiểu
a blockbuster
/ˈblɑːkˌbʌs.tɚ/ phim bom tấn
come highly recommended
được ai đó khen ngợi
get a good/bad review
nhận được lời phê bình tốt/xấu
go on general release
(khi một bộ phim) được ra mắt khán giả
a low budget film
một bộ phim có kinh phí làm phim ít
a page turner
một cuốn sách mà bạn muốn đọc tiếp
read something from cover to cover
/ˈpeɪdʒˌtɝː.nɚ/ đọc cái gì đó từ đầu đến cuối
bookworm
mọt sách
new release book/best-selling book
sách mới phát hành/sách bán chạy nhất
original/handwritten
/ˈmæn.jə.skrɪpt/ bản thảo gốc/ viết tay
out of print
ngừng xuất bản
tabloid newspaper
/ˈtæb.lɔɪd/ báo lá cải
dismal failure
thất bại thảm hại
nominate for an award
đề cử cho một giải thưởng
bear the suspense
/səˈspens/ chờ đợi
keep sb in suspense
/səˈspens/ để ai trong tình trạng chờ đợi
awaken one's interest
gợi sự thích thú của ai
cast a film
phân/ thử vai (diễn)
make a film
làm phim
shoot a film
quay phim
flick through
đọc lướt qua
think highly of
nói tốt
make a lasting impression on sb
để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ai
full house
trật kín
on the air
(radio) đang phát thanh
in the air
hão huyền
movie trailer
đoạn giới thiệu phim
hit the books
học tập chăm chỉ
hit the sack
đi ngủ