Level 20 Level 22
Level 21

Lesson 21: Music


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sheet music
bản nhạc in từng tờ rời chứ không đóng thành quyển
a sizeable following = a lot of fans
/ˈsaɪzəbl/ nhiều người hâm mộ
be music to one's ears
khiến ai rất hài lòng
debut album
album đầu tay
a massive hit
bài hit
smash (hit)
một bài hát/ vở kịch/ bộ phim rất thành công và nổi tiếng
big break
cơ hội lớn
completely tone-deaf
hoàn toàn không có khả năng phân biệt chính xác các nốt nhạc khác nhau
sing off-key=sing out of tune
hát lạc điệu
contemporary music=modern music
/kənˈtempəreri/ nhạc đương đại
orchestral/instrumental music
/ɔːrˈkestrəl/ âm nhạc soạn cho nhạc khí
compilation album
/ˌkɑːmpɪˈleɪʃn/ tuyển tập các bài hát
taste in music
thể loại ưa thích
national anthem
/ˌnæʃnəl ˈænθəm/ quốc ca
black out
tắt đèn/ánh sáng sân khấu
capture a wider audience
thu hút nhiều khán giả
conduct the orchestra
/ˈɔːrkɪstrə/ điều khiển hợp xướng
blow one's own trumpet=show off
khoe khoang
sound like a broken record
nói đi nói lại
blow the whistle on sb/sth
/ˈwɪsl/ tố cáo một hành động bất hợp pháp hoặc sai trái với tổ chức để ngăn chặn hành vi ấy lại
call the tune
nắm/đưa ra quyền kiểm soát hoặc quyền quyết định quan trọng cho một vấn đề bào đó
face the music
đối mặt với thực tế
elevator music= piped music
weather music
for a song
bán hạ giá thứ gì hoặc mua thứ đó với cái giá rất rẻ
change your tune/sing a different tune
đổi giọng điệu hay đổi thái độ
do a concert/recital
/rɪˈsaɪtl/ diễn ca nhạc/ độc tấu
go on/embark on a (world) tour
/ɪmˈbɑːrk/ đi lưu diễn
land/get/sign record deal
dạt được/ có được/ ký hợp đồng thu âm
ring a bell= (something that) sound familiar
nghe rát quen
set a poem to music
phổ nhạc một bài thơ
take up a musical instrument
học nhạc cụ
sing along to
hát chung
a music festival
lễ hội âm nhạc
in tune
đúng tông
out of tune
lệch tông
jam session
biểu diễn ngẫu hứng