Level 9
Level 10

Sửa ảnh


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ảnh chụp bị bóng nắng 1 (tăng sáng vùng tối bóng)
Channel, ctrl click Rgb, ctrl shift i (chọn vùng tối) > ctrl J, creen, layer mask đen,brush trắng vào vùng tối
Ảnh chụp bị bóng nắng 2 (làm tối vùng sáng nắng gọi vào)
Channel, ctrl click RGB, ctrl J multiply, layer mask đen, brush trắng vào vùng nắng sáng > new layer, (I) all layer chọn vùng tối, brush darken 20% tô vào vùng bị sáng > brush lighten làm ngc lại
Luminocity (blend)
Khi chỉnh ảnh chỉ tác động vào contract sáng tối, không ảnh hưởng màu sắc
Sản phẩm trắng đen sang màu bất kỳ
Vùng chọn sp áp layer mask đưa vào group > levels cho background > chọn kênh blue kéo thanh sáng tối > kéo levels vào G> dùng hue đổi màu