Level 1 Level 3
Level 2

Pen tool


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Pentool + ctrl enter
Biến pen thành vùng chọn
Pen +, - , mũi tên
Thêm path, bỏ path, cong path
Ctrl + click phải (vùng)+ slip vertical
Đảo ngược vùng chọn
A đen (tool)
Dịch chuyển các đường path ( cả hình)
A trắng (tool)
Dịch chuyển 1 điểm path
Stroke path (click phải)
Tạo viền trên đường path
Make work path (click phải)
Biến vùng chọn thành các đường path
Warp text (option)
Bẻ cong text
Google search "mask pts"
Mẫu mặt nạ
Fill path (click phải all path)
Đổ màu vào vùng path khép kín được tạo bởi pen
Ctrl R (ruler)
Mở thước
Move (V) + ruler
Tạo được nhiều đường kẻ ngang doc (như vở ô vuông)
Window > path
Bảng làm việc với các hình path của Pen
Save path (bảng work path)
Lưu path
Stroke path with brush (tròn trắng dưới bảng path)
Trong bảng path kéo rê path vào icon tròn trắng: tô màu viền cho path dựa vào màu cọ brush
Load path as selection (bảng path) (icon ô vuông đứt)
Biến path thành vùng chọn