Level 5 Level 7
Level 6

Type


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Làm chữ bị cắt ra tách rời khác màu
Rasterize type (T thành layer thường) > pen chọn nữa dòng chữ > ctrl enter, ctrl x (cắt bỏ) > ctrl shift v (quét vào lại layer mới ) > đổ màu vào
Color range > chọn các hoa văn làm vùng chọn
Dùng làm chất liệu cho chữ (ctrl alt G)
Làm chữ hoa văn
Lấy vùng chọn hoa văn của ảnh khác bằng color range hay channel > đặt trên layer T > click vào để lấy vùng chọn > chọn layer T tạo layer mask
Click phải layer T > blening option > style
Chọn phong cách chữ có sẵn
Mạ vàng cho chữ
Tạo khối bevel & emboss (blending) > ctrl j > biến thành layer thường > ctrl j + ctrl i >difference (blend) > ctrl e, ctrl i >color balence (tăng đỏ, vàng trên 3 kênh sáng trung tối