Level 8 Level 10
Level 9

Tutorials nước ngoài


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bức ảnh đỏ có trái tim tan vỡ 1
Image, adjust, vibrance (giảm xuống) >vùng chọn người > layer mask > levels cho background giảm sáng mạnh > levels chp người tương tự + gradient trên xuống
Bức ảnh đỏ có trái tim tan vỡ 2
Blending option cho icon trái tim : inner + outer glow (bóng ngoài.màu đỏ) > new layer (color), chuột phải create clipping mask cho layer người, brush đỏ, opacity 23%, tô nơi tiếp xúc với icon > new layer : overlay : brush đỏ to làm bóng
Hiệu ứng màu phim
Luminocity (blend), curve chữ f (tăng tương phản) > curve: red tăng cyan, green tăng, blue tăng, color blend > channel mixer ( chọn black and white with green), opacity 15%
Hiệu ứng mặt metahuman
Gradient map + ctrl m cho ảnh tối lại > giảm Saturation > new layer : filter, render, clouds > filter, render, difference cloud, color dodge > alt layer mask, chỉ lấy khuôn mặt >brush (gân, mạch máu) tô vào + gausion blur > ctrl m tăng đỏ vàng cho cả khuôn mặt