Level 1
Level 2

Verbal Phrases


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Gigutum ko.
I'm hungry.
Mag-pamahaw ako sa alas siyete sa buntag adlaw-adlaw.
I take breakfast at 7 am everyday.
Mag-paniudto ako sa alas dose sa udto adlaw-adlaw.
I take lunch at 12 pm everyday.
Mag-panihapon ako sa alas otso sa gabi-i adlaw-adlaw.
I take dinner at 8 pm everyday.
Dili ko mag-merienda.
I don't take snacks.
Kahibawo na ko kun unsaon ko nimo'g tabang.
I already know how you can help me.
Padulong ba ni sa Argao?
Does this go to Argao?
Mahimo bang mangutana?
Can I ask you a question?
Mahimo kaayo.
Of course you can.
Nasina ko nimo.
I envy you.
Dili moandar ang awto.
The car won't start.
Mi-ari siya diri.
He was here. [far from addressee]
Mi-anha siya dinha.
He was there.
Mo-adto siya didto.
He will be over there.
Anhi ko dinhi.
I'm here. [near from addressee]
Mao kini.
This is it.
Ang kahadluk sa kamatayon migahum kaniya.
The fear of death overpowered him.
Makahigugma kaha ka'g disgrasyada?
Could you perhaps love a girl who is no longer a virgin?
Ang pagdawat sa soborno usa sa mga abuso.
Accepting bribes is one of the abuses.
Gidawat niya ang soborno.
He accepted the bribe.
Mouban ko niya.
I will accompany him.
Miutang ko'g usa ka awto.
I bought a car on credit.
Badlonga ang imong bata.
Admonish your child.
Magmata ko sa alas sais sa buntag matag Lunes.
I wake up at six in the morning every Monday.
Mobangon ko sa alas sais y medya sa buntag sa Lunes ug Miyerkules.
I get up at six thirty in the morning on Monday and Wednesday.
Moadto ko sa banyo ug manghunaw ug manghilam-us ko matag buntag.
I go to the bathroom and wash my hands and face every morning.
Unya magligo ko.
Then I take a bath/shower.
Mag-ilis ko.
I dress up.
Pagkahuman sa pamahaw magandam ako aron moadto sa unibersidad.
After breakfast I get ready to go to university.
Alas otso sa buntag molakaw ko gikan sa unibersidad.
At eight in the morning I leave for the university.
Sa unibersidad magsugod ko sa pagtuon sa alas nuebe.
At the university I start studying at nine o’clock.
Naa koy klase sa Espanyol sa alas nuebe sa buntag.
I have Spanish class at nine in the morning.
Maniudto ako sa kantina sa unibersidad.
I take lunch at university's canteen.
Pagkahuman sa paniudto mobalik ko sa klase.
After lunch I come back to class.
Matapus ang akung mga klase sa alas tres sa hapon.
My classes end at three in the afternoon.
Pagkahuman sa pagtuon mopauli ko sa amo.
After studying I go back home.
Kun naa ko sa balay mopahulay ko og gamay.
When I’m at home I rest a bit.
Unya, magtuon ko sa tulo ka oras.
Then, I study for three hours.
Matulog ko sa alas diyes sa gabi-i.
I go to bed at ten in the evening.
Matulog ako mga alas onse matag gabi-i.
I sleep around eleven every night.
Magdugang ba ta'g palit?
Shall we buy more?
Ang iyang tambag dili og bili.
His advice is worthless.
Tubaga ang iksamen.
Take the test.
Iduol diri nang asin bi.
Please pass me the salt.
Unsa may inyung giawayan?
What are you two quarreling about?
Wala pa makaabut ang suwat.
The letter has not yet arrived.
Nangutana ang kustumer sa presyu.
The customer asked about the price.
Unsay imung ipangutana?
What would you like to ask?
Pangayoa ang sukli.
Ask for the change.
Nananghid siyang Mama niya nga moadto siya sa sini.
He asked permission to his mom to let him go to the cinema.
Motambong ta sa iyang lubong.
Let’s attend his funeral.
Mosimba siya ugma.
She will attend church services tomorrow.
Ang iyang kaanyag makadapit sa ilang pagtagad.
Her beauty drew their attention.
Bunyagan ni Jose ang iyang anak sa paskuwa.
Joseph will baptize her son during passover.
Náug na ko.
I'm going downstairs.
Sáka na ko.
I'm going upstairs.