Level 49 Level 51
Level 50

Lesson 17: I can't wait


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be was were been
být (nepravidelné sloveso - 4 tvary)
have had had
mít (nepravidelné sloveso)
can could could
moci, umět (nepravidelné sloveso)
take took taken
vzít, brát (nepravidelné sloveso)
tell told told
říci, povědět (začíná na t) (nepravidelné sloveso)
I had a great car.
Měl jsem skvělé auto.
We took a taxi.
Vzali jsme si taxíka.
She told me.
Ona mi to řekla.
meet met met
poznat někoho, potkat, seznámit se, sejít se (nepravidelné sloveso)
understand understood understood
rozumět, chápat (nepravidelné sloveso)
speak spoke spoken
mluvit (nepravidelné sloveso)
know knew known
vědět, znát (nepravidelné sloveso)
see saw seen
vidět (nepravidelné sloveso)
find found found
najít (nepravidelné sloveso)
get got got
dostat se, dostat něco, získat (nepravidelné sloveso)
They met at the airport.
Oni se setkali na letišti.
She understood them well.
Ona jim dobře rozuměla.
We spoke only English.
Mluvili jsme jen anglicky.
He knew it.
On to věděl.
I saw him in Prague.
Viděl jsem ho v Praze.
We found the café.
Tu kavárnu jsme našli.
I got there at five o'clock.
Dostal jsem se tam v pět hodin.
go went gone
jít, jet (nepravidelné sloveso)
do did done
dělat (nepravidelné sloveso)
drink drank drunk
pít (nepravidelné sloveso)
eat ate eaten
jíst (nepravidelné sloveso)
pay paid paid
platit, zaplatit (nepravidelné sloveso)
cost cost cost
stát o ceně (nepravidelné sloveso)
keep kept kept
nechat si (nepravidelné sloveso)
We went there later.
Šli jsme tam později.
She did it.
Ona to udělala.
I ate dinner and drank coffee.
Snědl jsem večeři a vypil kávu.
He paid the bills.
On zaplatil účty.
It cost two dollars.
Stálo to dva dolary.
We kept the phone.
Ten telefon jsme si nechali.
give gave given
dát někomu něco (nepravidelné sloveso)
ring rang rung
zvonit (nepravidelné sloveso)
feel felt felt
cítit, cítit se (nepravidelné sloveso)
come came come
jít, přijít, přicházet (nepravidelné sloveso)
fly flew flown
létat, letět, cestovat letadlem (nepravidelné sloveso)
think thought thought
myslet, myslet si (nepravidelné sloveso)
We thought it was true.
Mysleli jsme, že to byla pravda.
She gave us the book.
Ona nám dala tu knihu.
Your phone rang.
Zvonil ti telefon.
We felt happy.
Cítili jsme se šťastní.
I came home late.
Přišel jsem domů pozdě.
They flew to Italy.
Letěli do Itálie.
Did she have a dog?
Měla ona psa?
Yes, she had a dog.
Ano, ona měla psa.
No, she didn't have a dog.
Ne, ona neměla psa.
Did he go there?
Šel tam?
No, he didn't go there.
Ne, on tam nešel.
Yes, he went there.
Ano, on tam šel.
cookies
sušenky
also
také, taky
She also thinks I was right.
Ona si taky myslí, že jsem měl pravdu.
She thinks I was also right.
Ona si myslí, že jsem měl také pravdu.
What a beautiful place.
To je ale krásné místo.
What a great book.
To je ale super knížka.
What an expensive car.
To je ale drahé auto.
boring
nudný
visit
navštívit
one day
jednou, jednoho dne
I'd like to.
To bych rád.(neutrálnější)
I'd love to.
To bych moc rád. (s love)
I'd be happy to.
To bych moc rád. (s happy)
I'd like to visit the place one day.
Jednou bych to místo rád navštívil.
I could
mohl bych, mohl jsem
We could travel more.
Mohli bychom více cestovat.
Could you help us?
Mohli byste nám pomoci?
a lot of
hodně, mnoho (používá se s počitatelnými i nepočitatelnými)
I have a lot of time.
Mám hodně času.
We have a lot of books.
Máme hodně knih.
plan
plánovat, naplánovat, plán
trip
výlet
We could plan a trip.
Mohli bychom naplánovat výlet.
sound
znít, zvuk
That sounds great.
To zní skvěle.
I can't wait.
Nemůžu se dočkat.