Level 2
Level 1

New level


88 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a5
showing consent
ai4 hao4
fond of
ai3
low, short (in length)
ai4 qing2
romance
an1 jing4
quiet, peaceful, calm
an1 pai2
to arrange
an1 quan2
safety
an4
to press
an4
dark
an4 shi2
on time
an4 zhao4
according to
ba3
to grasp
ba5
OK?
bai2
pure
bai3
white
ban1
work; class
ban1
to move
ban4 fa3
method
ban4 gong1 shi4
office
bang1 zhu4
assistance
bao1
bag
bao1 guo3
parcel
bao1 kuo4
include
bao3 bei4
treasured object
bao3
satisfied
bao3 hu4
to protect
bao3 zheng4
guarantee
bao4
to hold
bao4 qian4
sorry
bao4 dao4
report
bao4 ming2
to apply
bao4 zhi3
newspaper
bei1 zi5
cup
bei3 fang1
north part
bei3 jing1
north capital
bei4
back
ben3
source
ben3 lai2
original
ben4
stupid
bi3
pen
bi3 jiao4
comparatively
bi3 sai4
competition (sports etc)
bi3 ji4 ben3
notebook
bian4
to change (also: to vary, to transform, rebellion)
bi4 xu1
must
bi4 ye4
graduation
bian4 hua4
change
biao1 zhun3
norm
biao3 shi4
to express
biao3 yan3
performance
biao3 yang2
to praise
bie2
don't
bie2 ren2
other people
bin1 guan3
guesthouse
bing1 xiang1
refrigerator
bing3 gan1
cracker
bing4 qie3
and
bo2 shi4
doctor (in the scholarly sense)
bu4 dan4
not only (...but also...)
bu4 guo4
however
bu4 ke4 qi5
you're welcome
bu4 guan3
no matter (what, how)
bu4 fen4
part
ca1 le5 mei2 you3?
have you wiped it yet?
ca1
to wipe
cai4 dan1
menu
cai2
only then
cai2 liao4
material
cai4
while; just now
cai4 dan1
menu
cai4
dish (type of food)
can1 guan1
to look around
can1 jia1
to participate
cao3 mei2
strawberry
cao3
grass
ceng2
once
cha2
to examine
cha2
tea
cha4
less
cha4 bu5 duo1
almost
chang3
open space
chang4 ge1
sing a song
chao1 guo4
to surpass
chao1 shi4
supermarket
chao3
to quarrel
chen4 shan1
shirt
cheng2 gong1
success
lu3 xing2
to travel