Level 9
Level 10

New level


154 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhe4 li3 yi1 ge4 ren2 ye3 mei2 you3
There isn't anyone here at all
bu4 shao3 jian4 yi4
quite a few suggestions
hen3 duo1 yi4 jian4
a lot of opinions
yi1 fu2
a picture/painting
cheng2 ke4
passenger
yi1 liang4 qi4 che1
a car
yi1 bu4 dian4 ying3
a film
yi1 zhuang4 fang2 zi5
a house
yi1 ge4 xin4 xi1
a piece of information
fei2 zao4
soap
yi1 qun2 ren2
a crowd of people
yi1 bi3 qian2
a sum of money
nei3 fu4 yan3 jing4
which pair of glasses
yi1 dui4 fu1fu4
husband and wife
yi1 shuang1 xie2 zi5
a pair of shoes
yi1 dui4 wa4 zi5
a pair of socks
liang3 gong1 jin1 ma3 ling2 shu3
two kilos of potatoes
yi1 zhi1 wan3
a bowl
nei4 zhi1 xie2
that shoe
yi1 zhi1 niao3
a bird
yi1 zhi1 mao1
a cat
yi1 zhi1 lao3 shu3
a mouse
yi1 zhi1 cang1 ying5
a fly
yi1 zuo4 shan1
a hill/mountain
nei4 zuo4 fang2 zi5
that house/building
zhei4 ba3 yi3 zi5
this chair
yi1 zhang1 zhi3
a piece of paper
nei3 zhang1 zhuo1 zi5
which table
yi1 zhang1 chuang2
a bed
yi1 zhang1 di4 tu2
a map
yi1 zhi1 qiang1
a rifle/pistol
yi1 tiao2 he2
a river
liang3 zhi1 yan1
two cigarettes
yi1 tiao2 lu4
a road (street)
yi1 tiao2 yu2
a fish
yi1 zhuo1 zi5 cai4
a table with food
si4 ge4 ping2 zi5
four bottles
yi1 ge4 dan4 gao1
a (whole) cake
yi1 kuai4 dan4 gao1
a piece of cake
wo3 mai3 le5 ji3 jian4 chen2 shan1
I bought a few shirts
yi1 chang3 qiu2
a sports match
yi1 zhen4 feng1
a gust of wind
yun2
cloud
nei4 ke1 shu4
that tree
yi1 liang4 ba1 shi4
a bus
yi1 liang4 di4 shi4
a taxi
nei3 ge4 qing1 nian2
which young man
zhei4 ge4 ji1 hui4
this opportunity
liang3 ge4 ke4 ren5
two visitors/guests
yi1 ge4 dian4 ying3
a film/movie
yi1 ge4 xiang3 fa3
an idea
yi1 ge4 kan4 fa3
a view/opinion
nei3 ge4 ren2
which person
nei4 ping2 pi2 jiu3
that bottle of beer
yong4 guo5`
to use
kai1 guo5
to have driven
zu1 guo5
to have rented
bang1 guo5
to have helped
xue2 guo5
to have learned
qu4 guo5
to have been somewhere
jin1 nian2
this year
qing1 le5
invited
mi3
meter
ni3 he1 le5 ji3 bei1 pi2 jiu3
how many glasses of beer did you drink
yi1 liang3 qian1
one or two thousand
er4 san1 shi2 ge4 lao3 shi1
twenty to thirty teachers
liang3 qian1 duo1 nian2
over two thousand years
si4 shi2 lai2 sui4
about forty years old
san1 gong1 jin1 zuo3 you4
three kilograms about
di4 san1 ben3 shu1
the third book
san1 dian3 liu4 jiu3
3.69
bai3 fen1 zhi1 si4 shi2
40%
wu3 ge4 ban4 xiao3 shi2
five and a half hours
ban4 ge4 xiao3 shi2
half an hour
yi1 bai3 ling2 wu3
one hundred and five
yi1 qian1 yi1 bai3 ling2 er4
one thousand one hundred and two
ni3 shang4 na3 li5 qu4
Where are you going
ni3 zhao3 shen2 me5
What are you looking for
bing4 le5
sick
xin1 xian1
fresh
lin2 ju1
neighbor
jie1 shang5
street
zi4 xing2 che1
bicycle
qi2
to ride
ge1 ge5 zai4 wai4 mian5 xiu1 che1
(My) younger brother is repairing the car outside
mei4 mei5 zai4 chu2 fang2 li5 wei4 mao1
(My) younger sister is feeding the cat in the kitchen
ma1 ma5 qu4 shi1 chang3 mai3 ji1 dan4
Mother is going to the market to buy eggs
wo3 qu4 shang1 dian4 mai3 dong1 xi5
I'm going to shops to buy something
yi1 jia1 dian4 ying3 yuan4
a big piece of furniture
wo3 ba4 ba5 zai4 yi1 jia1 yin2 hang2 gong1 zuo4
My father works at a bank
na3 li5 you3 che1 zu1
where are cars for rental
na3 li5 you3 bing1 ji5 ling2 mai4
Where has ice cream for sale
bing1 xiang1 li5 you3 dong1 xi5 chi1
inside the refrigerator has things to eat
na3 li5 you3 dong1 xi5 chi1
Where has something to eat
lu4 dui4 mian4 you3 dong1 xi5 chi1
across the road has something to eat
zhei4 xie1 pian2 yi5 dian3
these ones are cheaper
nei3 xie1 pian2 yi5 dian3
Which country are you from?
zhei4 xie1 shi4 shen2 me5 shu1 cai4
what kind of vegetables are these
zhei4 xie1 shi4 bai2 cai4
these are chinese cabbages
zhei4 ba3 yao3 shi5 shi4 shei2 de5
this key is whose
hao3 xiao4
ridiculous
fang1 fa3
method
you3 xiao4
to have effect
you3 yong4
useful
you3 qian2
rich
you3 qu4
interesting
cheng2 gong1
to succeed
yi1 lu4
all the way
yi1 xia4
briefly
wo3 gou4 le5
I've had enough
lai2 ren2 na5
help
you4 ren2 ma5
anybody there?
shi4 ren2 jia5 de5
is somebody else's
ren2 jia5
other people
bu2 yao4 ma4 zi4 ji3
don't blame yourself
wo3 zi4 ji3 de5
my own
wo3 zi4 ji3 lai2
I'll do it (by) myself
ni3 bu2 yao4 guan3
none of your business
bu2 yao4 guan3 ta1 ba5
don't bother
bu2 yao4 dong4
dont move
bu2 yao4 dong4 ta1
don't touch it
ke3 shi4 bu4 xi3 huan5
but I don't like
kuai4 zi5 zai4 zhuo1 zi5 shang5
chopsticks are on the table
ni3 dai4 mao2 yi1 ma5
are you bringing a sweater
zan2 men5 zou3 ba5
let's go
shen1 shang5
on body
bing4 ren2
patient
zhong1 guo2 jing1 li4 he2 wen2 hua4
china's economy and culture
ji3 ge4 peng2 you5
a few friends
jin1 nian2 chu1 tian1
this spring
ni3 nei3 tian1 zou3
which day are you leaving
jin1 wan3
this evening
ta1 deng3 le5 duo1 jiu3
how long did he wait
ni3 dai1 le5 duo1 chang2 shi2 jian1
how long did you stay
xue2 xiao4 li2 zhe3 li5 you3 duo1 yuan3
school from here is how far
ni3 chuan1 duo1 da4 de5 xie2
how big shoes do you take
zen3 me5 yang4
in what way
gong2 zuo4 zen3 me5 yang4
how's work
ta1 yao4 dao4 tai2 bei3 can1 jia1 yi1 xue2 hui4 yi4
He's going to Taipei to participate in a medical conference
ta1 men5 hao3 xiang4 ban1 jia1 le5
They appear to be moving houses
zhe4 shuang1 xie2 zi3 chi3 cun5 gang1 hao3
this pair of shoes size is just right
ni3 de5 ji4 hua4 tai4 fu4 za2 le5
your plan is too complicated
zhe4 li3 de5 fang5 zu1 hen3 pian2 yi5
here's rent is very inexpensive
ta1 fang5 qi4 zhe4 ge4 sheng1 qian1 de5 ji1 hui4
she abandoned this promotion opportunity
fang4 jia4
holiday
cong2 zhe4 li3 dao4 shi4 qu1 hen3 fang1 bian4
from here to go downtown is very convenient
ni3 da3 suan4 zen3 me5 ban4
your plan is happening how
chu1 ming2
well known
ban4 shi4 qing2
to take care of obligations
yin1 wei5 tian1 qi4 tai4 re4 suo3 yi3 ta1 hun1 dao3 le5
because the weather was too hot so she fainted
ye3 xu3 ta1 yi3 jing1 chu1 men2 le5
maybe he already left
ye4 shi4
night market
zhu4 ni3 xing4 yun4 zhong1 jiang3
wish you lucky achievement
ta1 de5 xing4 qu5 hen3 guang3 fan4
her interests are vast