Level 2 Level 4
Level 3

New level


68 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ri4 yong4 pin3
daily necessities
ren2 qing2 wei4
friendly and hospitable
yi1 fu5
clothes
piao4 liang5
pretty
piao1
to float
piao4
ticket
na3 li5 na3 li5
not at all
ma3 ma3 hu3 hu3
just so so
jie2 hun1
to marry
jie2 mu4
program
jie1
all / each and every / in all cases
xiang3 fa3
way of thinking
jian3 dan1
simple / easy
jian3 diao4
to lose
chuan2
boat
ci2 hui4
vocabulary
ci2 yu3
word
cuo4
mistake
cuo4 wu4
error
da3 sao3
to clean
dai4 lai2
to bring
dai4 biao3
representative
dai4 fu5
doctor
fang4
to put
fu4 za2
complicated
gai3 bian4
to change
gou3
dog
gao4 su5
to tell
guang1
light
guo3 zhi1
fruit juice
hai2 shi4
or; (question)
hai2 zi5
child
hai4 pa4
to be afraid
ji4
to live
ji4 de5
to remember
lai2 bu5 ji2
there's not enough time
lai2 de5 ji2
there's still time
kuai4
Chinese dollar
kuai4 le4
happy
kuai4 zi5
chopsticks
jin4
close to
jie3 shi4
to explain
kai1
to open
kao3 lv4
to think over
da3 rao3
to disturb
da2 an4
answer
cong2 lai2
always
dao1
knife
hou2 zi5
monkey
hua4
to draw picture/painting.
jin3 kuai4
as fast as possible
jin3 zhang1
nervous
jiu4
old
jing1 li4
experience
jing1 yan4
to experience
kong3 huang1
to panic
kong1 qi4
air
ku4 zi5
pants
cheng2 shu2
mature
cheng2 shi4
city
chu2 fang2
kitchen
cu1 xin1
careless
dei3
must
deng1
lamp
deng3
to wait for
dong3
to understand
dou1
all