Level 8 Level 10
Level 9

New level


98 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhou1 mo4
weekend
nan2
male
nan2
difficult
nan2 dao4
don't tell me (...)
nan2 hai2
boy
xie3
to write
bu4 yi2 ding4
not sure
tian1 qi4
the weather
zai4 qian2 mian4
ahead
wang3 na4 bian1
in that direction
yi4 zhi2 zou3
go straight ahead
ti2 gao1
to improve
jian3 dan1
simple / easy
hai2 you3
and (before extra clause or pause)
zhao3
to look for / to find
zhi3 neng2
can only
fu2 wu4 yuan2
service personnel / waiter / waitress
mian4 zi5
honor
qiong2
poor
jia1 you2
to add effort
jia1 you3
family
jie3 mei4
sister
dian3 xin1
dim sum
lv4 shi1
lawyer
xiong1
bad - tempered
dan1 shen1
single
xiao3 hai2
child
ji3 dian3
what time
chao3 fan4
fried rice
hao3 xiang4
as if / seems / seems like
mei2 you3 ban4 fa3
not possible / There's no way
you3 shi2 hou4
sometimes
dan4 juan4
egg rolls
chun1 juan3
spring rolls
yi4 zhi2
still
mei2 ban4 fa3
nothing I can do
qin1 yi1 xia4
give me a kiss
qin1 ai4
Dear or beloved (way of starting a letter)
qin1 qie4
amiable
qin1
to kiss
qing3 ji4 xia4
write it down please
qing1 chu5
clear
mi4 shu1
secretary
gong1 chang3
factory
ku1
to cry
ni3 you3 duo1 gao1
how tall are you?
mi3
rice
mi3
meter
wa1
wow
ni3 de5 gong1 zuo4 shi4 shen2 me5
what is your job?
gong1 zuo4
to work / job
da4 xue2
university
yi1 sheng1
doctor
shen1 gao1
height
ai3 de5
short
gong1 cheng2 shi1
engineer
ni3 men5 zai4 gan4 shen2 me5
what are y'all doing?
shuai4 ge4
handsome guy
ni3 zai4 shuo1 wo3 ma5
are you talking about me?
xi1 xi1
hee-hee
gan4
to do something
mei3 nv3
beautiful girl
nan2 de5
man
kai1 deng1
turn on light
guan1 deng1 ba5
turn off light
yan1
cigarette
xi1 yan1
to smoke
xi1 gua1
watermelon
xi1 hong2 shi4
tomato
xi1 wang4
to wish for
gong1
palace
gong1 an1
police
gong1 gong4
public
gong1 gong4 qi4 che1
bus
mei4 mei5
younger sister
ge1 ge5
older brother
da3 huo3 ji1
lighter
dian3 yan1
to light a cigarette
deng3 yi1 xia4
wait a moment
mei2 hao3
not finished
zui4 jin4
recently / lately
hao3 jiu3 bu4 jian4
long time no see
kai1 hui5
have a meeting
qi3 chuang2
to get out of bed
di4 tie3
subway
lei4
tired
nan2 guo4
upset
wo3 bu4 neng2 shuo1
I can't say
xian1 sheng1
Mr.
jia1
home
bi3
pen
dian3
to order
jiu3
alcohol
ni3 shi4 shui2
who are you?
shou3 ji1
mobile phone
geng4 duo1
more
geng4 shao3
less
pian2 yi5
cheap