Level 15 Level 17
Level 16

'to be' in practice


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bha mi sgìth an-dè
I was tired yesterday
Bha na h-iasgairean anns a' bhàta
The fishermen were in the boat
Bidh iad uile aig an taigh a-nochd
They will all be at home tonight
Bidh na h-iasgairean a' tilleadh a dh'aithghearr
The fishermen will be returning soon
Bidh iad fhathast a' coinneachadh san taigh-òsta a h-uile Oidhche Luain
They still meet in the hotel every Monday night
Bidh sinn a' faicinn le ar sùilean
We see with our eyes
Bidh e anns an t-sabhal an-dràsta
He'll be in the barn just now
Bidh daoine gan cluinntinn uaireannan air an oidhche
People sometimes hear them at night
Bhiodh sinn anns na h-achaidhean a h-uile latha
We would be / used to be in the fields every day
Bhithinn deònach sin a dhèanamh
I would be willing to do that
A bheil thu fuar? / Tha mi sin
Are you cold? / I am that
An robh e fliuch? Bha
Was he wet? Yes
Am bi iad an sin? Bithidh
Will they be there? Yes
Am biodh tu sona? Bhitheadh
Would you be happy? Yes
Tha an t-uisge ann
It is raining
Bha sneachda ann
It was snowing
Bidh aran agus càise ann
There will be bread and cheese there
Bha fios aice
She knew
Sin am fear a bha anns an taigh a-raoir
That is the man who was in the house last night
Nach e mòine a bhiodh iad a' losgadh?
Isn't it peat that they would burn?
Chan itheadh e iad
He wouldn't eat them
Chunnaic mi e nuair a bha mi anns a' bhaile
I saw him when I was in town
On a tha e cho reamhar, chan urrainn dha ruith
Since he is so fat, he cannot run
Dh'fhàg e Glaschu an-dè agus bidh e an seo a-màireach
He left Glasgow yesterday and he will be here tomorrow
Chan eil e anns an sgoil an-diugh, oir tha e tinn
He's not at school today, for he's ill
A bheil an cupa làn?
Is the cup full?
Am bithinn sona an sin?
Would I be happy there?