Level 16 Level 18
Level 17

Sgrìobhadh


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nobhail
novel
sgrìobhadh ficseanach
fiction writing
sgrìobhadh neo-fhicseanach
non-fiction writing
breugach
lying, untruthful
breug
lie (untruth)
fianais
evidence
fìrinn
truth
macmeanmna
imagination
anns an fharsaingeachd
in general
stòiridhean
stories
ùghdar
author
Tha an-còmhnaidh nobhail agam
I always have a novel
Dè seòrsa nobhailean as fheàrr leat?
What sort of novels do you like best?
stòiridhean gaoil
love stories
stòiridhean dìomhaireachd
mystery stories
rudan eachdraidheil
historical things
Dè an linn ann an eachdraidh as fheàrr leat?
What period in history do you like best?
an t-ochdamh linn deug
the eighteenth century
an naoidheamh linn deug
the nineteenth century
leabhraichean Sasannach
English books
Cò an t-ùghdar as fheàrr leat?
Which author do you like best?
Cò tha thu a’ smaoineachadh?
Whom do you think?
A bheil thu a’ leughadh bàrdachd?
Are you reading poetry?
Seann bhàrdachd le Iain Lom
Old poetry by Iain Lom
Dè an dàn?
What poem?
Tha e ro fhuilteach
It's too bloody
Dè a’ bhàrdachd as toigh leat fhèin?
What poetry do you like yourself?
Tha ceist agam dhut
I have a question for you
Dè an dàn Gàidhlig as fheàrr a bhuineas don fhicheadamh linn?
What is the best Gaelic poem that belongs to the twentieth century?
Abair ceist!
What a question!
Tha e doirbh, nach eil?
It's difficult, isn't it?
Somhairle MacGill-Eain
Sorley MacLean
’s e bàrd air leth a bh’ ann
he was a terrific poet
Chuala mi e a’ leughadh a chuid bàrdachd aon turas
I heard him reading his poetry on one occasion
An robh e math?
Was he good?
Bha e math dha-rìribh
He was excellent
leabhar bàrdachd
poetry book
Bha mise a’ dol a ràdh ...
I was going to say ...
Dè an dàn aige as fheàrr leat?
Which poem of his do you like best?