Level 17 Level 19
Level 18

Foghlam


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
foghlam
education
Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig
Gaelic Medium Education
matamataig
mathematics
ealain
art
saidheans
science
bith-eòlas
biology
ceimigeachd
chemistry
fiosaig
physics
Mac a' Ghobhainn
Smith
An robh thu math air Matamataig?
Were you good at Mathematics?
Dè an cuspair a b’ fheàrr leat?
What was your favourite subject?
Chòrd Beurla rium
I enjoyed English
Cha robh an tidsear Beurla cho snog
The English teacher wasn't so nice
òraid
lecture
òraidiche
lecturer
Innis Tìle
Iceland
Graonlainn
Greenland
An Ròimh
Rome
Dè rinn thu aig an oilthigh?
What did you do at [the] university?
Rinn mi ceum ann an Eachdraidh na Roinn Eòrpa
I did a degree in European history
Bha deagh òraidichean agam
I had good lecturers
Cha do chòrd na h-òraidean agamsa rium idir
I didn't enjoy my own lectures at all
Dè an cuspair a rinn thu?
What subject did you do?
Bhiodh Cruinn-eòlas inntinneach.
Geography would be interesting
Bha an cuspair fhèin math
The subject itself was good
An deach thu gu àiteachan inntinneach?
Did you go to interesting places?
Càite an deach thu?
Where did you go?
An do rinn thu àrd-cheum?
Did you do a higher degree?
Thòisich mi air PhD
I started a PhD
Phòs mi
I got married
tha mi a’ dol air ais don oilthigh an ath-bhliadhna
I'm going back to university next year