Level 1 Level 3
Level 2

pronoun grammar


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gam chluinntinn
hearing me
gad chluinntinn
hearing you
ga chluinntinn
hearing him
ga cluinntinn
hearing her
gar cluinntinn
hearing us
gur cluinntinn
hearing you (pl)
gan cluinntinn
hearing them
gam faicinn
seeing them
A bheil thu gam chluinntinn?
Do you hear me?
Tha Dòmhnall ga h-iarraidh
Dòmhnall wants it
Chan eil mi ga faicinn
I don't see her
Tha iad gar cluinntinn
They hear us
A bheil sibh gar n-iarraidh?
Are you wanting us?
Chan eil mi gur tuigsinn
I don't understand you (pl)
Chan eil mi gur n-iarraidh
I don't want you (pl)
A bheil Flòraidh gan cluinntinn?
Does Flòraidh hear them?
Nach eil thu gam faicinn?
Don't you see them?
Tha Alasdair ga dhèanamh
Alasdair is doing it
Tha mi gad fhaicinn
I see you