90 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I have got a good idea.
Mám dobrý nápad.
I haven't got any idea.
Nemám žádný nápad.
Do you have any idea?
Máš nějaký nápad?
She moves to the USA.
Stěhuje se (ona) do USA.
She doesn't move to the USA.
Nestěhuje se (ona) do USA.
Does she move to the USA?
Stěhuje se (ona) do USA?
You need help.
Potřebuješ pomoc.
You don't need help.
Nepotřebuješ pomoc.
Do you need help?
Potřebuješ pomoc?
They usually pay by card.
Oni obvykle platí kartou.
They don't pay by card.
Oni neplatí kartou.
Do they pay by card?
Platí (oni) kartou?
He continues studying English.
On pokračuje ve studování angličtiny.
He doesn't continue studying English.
On nepokračuje ve studování angličtiny.
Does he continue studying English?
Pokračuje (on) ve studování angličtiny?
We explain it.
Vystvětlíme to.
We don't explain it.
Nevysvětlíme to.
Do we explain it?
Vysvětlíme to?
I spend time with my relatives.
Trávím čas s příbuznými.
I don't spend time with them.
Netrávím s nimi čas.
Do I spend time with them?
Trávím s nimi čas?
It contains sugar.
To obsahuje cukr.
It doesn't contain sugar.
To neobsahuje cukr.
Does it contain sugar?
Obsahuje to cukr?
She teaches children.
Ona učí děti.
She doesn't teach children.
Ona neučí děti.
Does she teach children?
Učí (ona) děti?
He collects things.
On sbírá věci.
He doesn't collect things.
On nesbírá věci.
Does he collect things?
Sbírá (on) věci?
They got married last year.
Minulý rok se vzali.
They didn't get married in the past.
Nevzali se v minulosti.
Did they get married?
Vzali se?
You crossed the river.
Ty jsi překročil řeku.
You didn't cross the river.
Ty jsi nepřekročil řeku.
Did you cross the river?
Překročil jsi řeku?
A postman delivered my package.
Pošťák doručil můj balík.
A postman didn't deliver my letter.
Pošťák nedoručil můj dopis.
Did postman deliver my postcard?
Doručil pošťák můj pohled?
A prisoner escaped from prison.
Vězeň utekl z vězení.
A prisoner didn't escape from prison.
Vězeň neutekl z vězení.
Did he escape from prison?
Utekl (on) z vězení?
She constructed new car.
Sestavila nové auto.
She didn't construct new car.
Nesestavila nové auto.
Did she construct new machine?
Sestavila nový stroj?
I woke up early.
Vzbudil jsem se brzy.
I didn't wake up early.
Nevzbudil jsem se brzy.
Did you wake up early?
Vzbudil ses brzy?
They solved a problem.
Oni řešili problém.
They didn't solve any problem.
Neřešili žádný problém.
Did they solve any problem?
Řešili nějaký problém?
A taxidriver arrived late.
Taxikář přijel pozdě.
A taxidriver didn't arrive late.
Taxikář nepřijel pozdě.
Did he arrive late?
Přijel (on) pozdě?
Grandpa locked the door.
Děda zamknul dveře.
Grandpa didn't lock the door.
Děda nezamknul dveře.
Did grandpa lock the door?
Zamknul děda dveře?
My girlfriend kissed me.
Moje holka mě políbila.
My girlfriend didn't kiss me.
Moje holka mě nepolíbila.
Did she kiss me?
Políbila mě?
A painter will paint pictures.
Malíř bude malovat obrazy.
An illustrator won't write texts.
Ilustrátor nebude psát texty.
Will he draw images?
Bude (on) kreslit obrázky?
The wind will blow.
Vítr bude foukat.
The wind won't blow.
Vítr nebude foukat.
Will the wind blow?
Bude foukat vítr?
I am going to visit my sister.
Chystám se navštivit sestru.
I am not going to visit my brother.
Nechystám se navštívit bratra.
Are you going to visit your friends?
Chystáš se navštívit své kamarády?
Tourists will climb the mountain.
Turisté vyšplhají na horu.
Tourists won't climb the mountain.
Turisté nevyšplhají na horu.
Will they climb the mountain?
Vyšplhají na horu?
A baby is going to cry.
Dítě se chystá plakat.
A baby isn't going to cry.
Dítě se nechystá plakat.
Is he going to cry?
Chystá se (on) plakat?
She will repeat the question.
Ona zopakuje otázku.
She won't repeat the question.
Ona nezopakuje otázku.
Will she repeat it?
Zopakuje (ona) to?
I am going to make a mistake.
Chystám se udělat chybu.
I am not going to make a mistake.
Nechystám se udělat chybu.
Are you going to make a mistake?
Chystáš se udělat chybu?
A singer will record his new song.
Zpěvák nahraje svou novou písničku.
A singer won't record his new song.
Zpěvák nenahraje svou novou písničku.
Will he record his new song?
Bude (on) nahrávat svou novou písničku?
They will share their cake.
Oni se rozdělí o dort.
They won't share their dinner.
Oni se nerozdělí o svou večeři.
Will they share with us?
Rozdělí se (oni) s námi?
You will return in two days.
Vrátíš se do dvou dnů.
You won't return.
Ty se nevrátíš.
Will you return soon?
Vrátíš se brzy?