Level 2
Level 1

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de5
yi1
shi4
zai4
ren2
you3
bu4
guo2
zhe4
le5
zhong1
he2
wei2
men5
ta1
wo3
ge4
yi3
da4
shang4
di4
yao1
hui4
dui4
shi2
dao4
yu2
lai2
sheng1
neng2
nian2
ke3
er2
xing2
chu1
fa1
yong4
zuo4
zhong3
jiu4
fa3
suo3
cheng2
xue2
zi4
jing1
fang1
zhi1
li3
ding4
ye3
bu4
shuo1
fen1
jia1
tong2
zhu3
qi2
hou4
dong4
guo4
duo1
xian4
jin4
de2
ben3
ru2
ye4
min2
zhe3
xia4
shi4
shi2
gong1
dang1
xing4
yin1
xie1
ji1
yu2
ta1
li4
chan3
ri4
guan1
zheng4
gong1
di4
shi3
使
ran2
wu4
mian4
you2
ti3
zhi4
na4
huo4
dan4
quan2
dou1