Level 1 Level 3
Level 2

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ying4
cong2
zi3
qian2
yi4
li4
kai1
bing4
zhong4
ci3
yang4
mei3
shi2
jiang1
jia1
wu2
wai4
hua1
xin1
zui4
gao1
li3
ming2
chang2
qi3
deng3
xiang1
hai2
dai4
zhan4
du4
jian1
wen2
ni3
dao4
zheng1
nei4
biao3
san1
guo3
tian1
te4
qing2
xin1
wen4
zhao1
mei2
ji2
yue4
xi4
zi1
bei4
zhi3
lun2
yi3
tong1
er4
si1
yi4
wu4
ren4
jian4
ti2
yuan2
jiao1
hao3
ge4
shi4
xi1
西
dian3
liang2
shu3
xiang4
shi4
me5
xiao3
qu4
tong3
tiao2
ji4
xin4
jie3
liang3
qi1
qu1
ba3
li4
xiang3
zhan3
kan4
ji1
ren4
she4
ke1
wei4
zhi1
yuan2
jun1
he2
ti2