Level 2 Level 4
Level 3

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bi3
ru4
chang2
hen3
jie1
hai3
guan3
bian4
zhi4
bao4
ci4
quan2
fan3
bao3
dian4
mu4
she4
gui1
shou4
jian4
huo2
geng1
ping2
bi4
xing2
chang2
cheng2
shi4
er3
zong3
pin3
shui3
chu3
ju4
dong1
jie4
si1
jue2
ming2
lei4
ji4
ji3
ze2
shu4
da2
de2
dao3
an1
jie1
jiang4
zhi3
shao3
zu3
ke4
jin1
you4
jian4
he2
bie2
gong4
qiu2
zhi4
qu3
xian1
guan1
gei3
men2
si4
yuan4
gai3
shen1
kong1
shen2
ge2
que4
yun4
lian2
dui4
zao4
chi2
ji2
xu3
zheng4
zhi2
ming4
jiao1
fei1
shi2
ji4
shou3
zhi4
qie3
ling3
xiang4
jia4
ju4
cun2
yi4
shou1
zuo4