Level 3 Level 5
Level 4

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zheng1
gan3
qi3
yuan2
wu3
kou3
shen2
bei3
zeng1
ji2
xu1
Shang1
zhen1
wan2
si1
gai1
nan2
wan4
hua4
gen1
yan2
ji4
ji1
chuan2
fu3
shu1
gao4
ji4
dang3
la1
diao4
調
qie1
ya4
zhun3
tou2
fang4
mei3
cai2
bu4
hui2
fu2
jiu1
tai2
qi4
ji2
gou4
kuang4
nong2
biao1
Ma3
ji2
shi4
wei1
bu4
hua2
zhi1
ying3
xu1
zai4
Ying1
qi4
lu4
nan2
bei4
cheng1
shi3
bing4
ban4
zhuan1
fei4
zheng3
xian4
yan2
xuan3
jiao4
jin4
jin1
fu4
guang3
zhuan3
lie4
wei4
xiao4
xing2
xi1
shi1
tou2
luo2
gong1
se4
liu2
cha2
xiao1
jin3
li4
bian4
便
tu2
dan1
yue1
lu4